Pranešimaigrįžti atgal

UAB "Freshtravel"
KREDITORIAMS

                             

 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017-06-21 nutartimi  administracinėje byloje Nr. eA-1976-624/2017 priteisė grupei nukentėjusių turistų turtinę žalą ir penkių   procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos.

 

                        Ieškinį rengė ir atstovavo turistus teisme advokatas Justas Vilys. Tel.+370 65953250, el.p. info@vilys.lt)                           

 BUAB "Freshtravel" kreditoriai - turistai turi galimybę prisiteisti iš Valstybės turtinę žalą, jeigu pateiks ieškinį Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

                                        

 

  2016-05-03 Vilniaus apygardos teismo nutartimi  BUAB „Freshtravel“ pripažinta bankrutavusia bei paskelbta  likviduojama dėl bankroto, patikslinti kreditoriniai reikalavimai.

Pageidaujančius gauti nutartį prašome informuoti el.paštu Milda@valdsita.lt

 

 

Kreditorius, pageidaujančius gauti visus susirinkimų protokolus ar kitus su bankroto byla susijusius dokumentus, prašome pateikti prašymą el.paštu: milda@valdsita.lt arba info@valdsita.lt;

 

 

IŠRAŠAS

BANKRUTUOJANTI  UAB “FRESHTRAVEL”

PAKARTOTINIO KREDITORIŲ SUSIRINKIMO P R O T O K O L A S  Nr. 2

2016 m. balandžio 18 d.

Pailių 6b, Šiauliai

 

Vilniaus apygardos teismo nutartimis patvirtinti bendrovės  kreditoriniai reikalavimai yra 1.484.485,46 Eur suma priklausanti 868 asmenims.

Pakartotiniame susirinkime dalyvauja kreditoriai, kurių patvirtinti kreditoriniai reikalavimai sudaro 622.114,99 eur arba 41,86 proc. ir visi dalyvaujantys susirinkime kreditoriai balsavo raštu.  Dalyvių registracijos sąrašas  ir balsavimo raštu biuleteniai pridedami.

                      Iš viso pakartotiniame susirinkime balsavo raštu 118 kreditorių, t.t. 35 kreditoriai pakartotiniame susirinkime nebalsavo, tačiau, vadovaujantis LR ĮBĮ 24 str. 1 d.,  jų balsai įskaičiuoti  2016-04-18 vykstančio pakartotinio susirinkimo balsavimo rezultatuose (šie balsavimo raštu biuleteniai pridėti prie 2016-04-08 protokolo Nr.1). Iš 57 kreditorių, balsavusių 2016-04-08 susirinkime, 22  kreditoriai balsavo pakartotinai 2016-04-18 susirinkime. Prie protokolo pridėti negaliojantys balsavimo raštu biuleteniai:

-          Reda Rinkevičienė balsavo su 752,43 eur kreditoriniu reikalavimu, tačiau kreditorių sąraše su šiuo reikalavimu yra Alfredas Rinkevičius, atstovaujamo kreditoriaus įgaliojimas nepateiktas;

-          Elena Lekavičienė balsavo su 1227,12 eur kreditoriniu reikalavimu už Irmantą Lekavičių, atstovaujamo kreditoriaus įgaliojimas nepateiktas;

-          Marija Liaubaitė balsavo su 578,66 eur kreditoriniu reikalavimu už Tadą Urboną, atstovaujamo kreditoriaus įgaliojimas nepateiktas;

Kadangi vyksta pakartotinis susirinkimas, kvorumas yra - susirinkimas teisėtai svarstys ir priiminės nutarimus.

Pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsuoja kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, šiuo atveju 20,93 proc. nuo visų patvirtintų teismo kreditorinių reikalavimų.

Susirinkime dalyvauja administratoriaus UAB „Valdsita“ direktorė Irena Prunskutė, kuri ir surašo protokolą.

Darbotvarkė:

 1. Kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimai ir įgaliojimų jam suteikimas;
 2. Dėl kreditorių komiteto;
 3. Dėl informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą pateikimo;
 4. Dėl kreditorių susirinkimų (komiteto posėdžių) šaukimo tvarkos nustatymo;
 5. Dėl administratoriaus ataskaitos Nr.1 tvirtinimo;
 6. Dėl taikos sutarties sudarymo;
 7. Dėl likvidavimo procedūros taikymo;
 8. Dėl bankroto administratoriaus atlyginimo nustatymo ir pavedimo sutarties su administratoriumi;
 9. Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos  nustatymo;

 

SVARSTYTA

PIRMAS KLAUSIMAS

Kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimai ir įgaliojimų jam suteikimas

Priimtas nutarimas:

1.1.                 Kreditorių susirinkimo pirmininku išrinktas kreditorius Artūras Laktionkinas

1.2.         Įgalioti kreditorių susirinkimo pirmininką atlikti visus jam LR Įmonių Bankroto įstatyme numatytus veiksmus.

 

ANTRAS KLAUSIMAS

Dėl kreditorių komiteto

Priimtas nutarimas:

2.1. Rinkti kreditorių komitetą;

2.2. Kreditorių komitetą rinkti iš 7 narių (pirmininkas – kreditorių susirinkimo pirmininkas)

2.3. Kreditorių komiteto nariais išrinkti:

2.4. Perduoti  kreditorių komitetui visas kreditorių susirinkimo teises, išskyrus kreditorių susirinkimo pirmininko ir komiteto narių rinkimą.

 

TREČIAS KLAUSIMAS
Dėl informacijos kreditoriams ir akcininkui apie bankroto bylos eigą pateikimo tvarkos nustatymo

Priimtas nutarimas:

3.1. Patvirtinti informacijos teikimo tvarką pagal priedą „INFORMACIJOS APIE ĮMONĖS BANKROTO BYLOS EIGĄ TEIKIMO TVARKA“

 

KETVIRTAS  KLAUSIMAS

Dėl kreditorių susirinkimų šaukimo tvarkos

Priimtas nutarimas:

4.1.Patvirtinti kreditorių susirinkimų (komiteto posėdžių) šaukimo tvarką pagal priedą „BUAB „Freshtravel“ kreditorių susirinkimų (komiteto posėdžių) šaukimo tvarka“.

 

PENKTAS  KLAUSIMAS

Dėl administratoriaus ataskaitos Nr.1 tvirtinimo

Priimtas nutarimas:

5.1. Patvirtinti administratoriaus ataskaitą Nr.1.

 

ŠEŠTAS KLAUSIMAS

Dėl taikos sutarties sudarymo.

Priimtas nutarimas:

6.1. Taikos sutarties nesudaryti.

 

SEPTINKAS  KLAUSIMAS

Dėl likvidavimo procedūros taikymo.

Priimtas nutarimas:

7.1. Įgalioti administratorių kreiptis į Vilniaus apygardos teismą su pasiūlymu taikyti BUAB „Freshtravel“ likvidavimo procedūrą pripažįstant ją bankrutavusia.

 

AŠTUNTAS KLAUSIMAS

Dėl bankroto administratoriaus atlyginimo nustatymo

Priimtas nutarimas:

8.1.Nustatyti minimalų administratoriaus  atlyginimą už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo (2015-02-14) iki bankroto proceso pabaigos:

8.1.1.      minimalus atlyginimas – 12.000,00 eur + PVM. 

8.1.2.      bankroto proceso pabaigoje, kai kreditorių susirinkimas pritars bankroto administratoriaus pateiktai galutinei bankroto ataskaitai, prie minimalaus administratoriaus atlyginimo (12000,00 eur+PVM) pridedama  priemokos už įplaukas suma, kuri paskaičiuojama pagal Vyriausybės patvirtintą skaičiavimo tvarką.

8.2.Pritarti pavedimo sutarties su  administravimo paslaugas teikiančia UAB „Valdsita“ projektui.

8.3.Įgalioti kreditorių susirinkimo pirmininką per 10 darbo dienų nuo kreditorių susirinkimo dienos  pasirašyti pavedimo sutartį su UAB „Valdsita“.

 

DEVINTAS KLAUSIMAS

Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir

 išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatymo

Priimtas nutarimas:

9.1.Patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki bankroto proceso pabaigos:

9.1.1Buhalterinės apskaitos paslauga, ūkio išlaidos (administratoriaus darbo vieta, skelbimai, kanc.prekės, pašto, kopijavimo, transporto paslaugos ir kt.) – iki (600,00 eur + PVM) / 1 mėn. x 25 mėn. – 15.000,00 eur + PVM;

9.1.2.Teisinės paslaugos – faktinės išlaidos suderintos su kreditorių susirinkimo pirmininku;

9.1.3.Mokesčiai valstybei – faktinės išlaidos.

 

9.2. Patvirtinti išlaidų mokėjimo eiliškumą ir  tvarką:

9.2.1. Administravimo išlaidos apmokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų);

 9.2.2. Administravimo išlaidos apmokamos proporcingai dalinant jas tarp gautų lėšų pardavus įkeistą turtą ir visų kitų gautų lėšų.

9.2.3. Visos išlaidos turi būti pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais;

9.2.4. Mokėjimai pagal patvirtintą sąmatą atliekami prieš atsiskaitant su kreditoriais;

9.2.5. Nesant pakankamai lėšų dengti visas išlaidas,  administravimo išlaidos apmokamos Vyriausybės nustatyta tvarka.

9.2.6. Apie lėšų, už praėjusį laikotarpį, panaudojimą atsiskaitoma kiekviename kreditorių susirinkime (komiteto posėdyje);

 

Pridedama:

 1. BUAB “Freshtravel” kreditorių susirinkimo dalyvių sąrašas, 36 lapai;
 2. Balsavimo raštu biuleteniai su priedais, 83 egz.;
 3. Administratoriaus informacinis pranešimas Nr.1, 4 lapai;
 4. Informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimo tvarkos projektas, 2 lapai;
 5. BUAB „Freshtravel“ kreditorių susirinkimų (komiteto posėdžių) šaukimo tvarkos projektas, 2 lapai;
 6. Pavedimo sutarties su UAB „Valdsita“ projektas, 2 lapai;
 7. Administratoriaus ataskaita Nr.1, 19 lapų su priedu:

7.1.Kreditorių sąrašas 2016-03-20, priedas 1, 27 lapai;

 

Administratoriaus UAB „Valdsita“ direktorė Irena Prunskutė /parašas/

 

 

BUAB “FRESHTRAVEL”

INFORMACIJOS APIE ĮMONĖS BANKROTO BYLOS EIGĄ TEIKIMO TVARKA

Patvirtinta 2016-04-18 vykusiame BUAB „Freshtravel“

pakartotiniame kreditorių susirinkime (Protokolas Nr.2)

 

1. Asmenys, turintys teisę gauti informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą:

1.1. kreditoriai, kurių reikalavimai patvirtinti įsiteisėjusia įmonės bankroto bylą nagrinėjančio teismo nutartimi;

1.2. įmonės savininkas ar savininkai (kaip jų sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme).

2. Dokumentai, kuriais pateikiama informacija apie įmonės bankroto bylos eigą:

2.1.  įmonės kreditorių susirinkimų (kreditorių komiteto posėdžių) protokolų ir jų priedų kopijos;

2.2. administratoriaus veiklos ataskaitų, patvirtintų įmonės kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto posėdžio) nutarimu, kopijos;

2.3. su įmonės bankroto byla susijusių teismų priimtų procesinių dokumentų kopijos.

3. Prašymo suteikti informaciją pateikimas:

3.1. Informaciją pageidaujantis gauti asmuo pateikia administratoriui raštu prašymą, konkrečiai nurodydamas dokumentus, kurių kopijas administratorius turėtų pateikti.

3.2.  Valstybės institucijoms visi 2 p. išvardinti dokumentai siunčiami be atskiro prašymo.

3.2. Jei prašymą pateikia 1 punkte nurodytų asmenų atstovas, kartu su prašymu turi būti pateiktas atstovavimą patvirtinantis dokumentas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus.

3.3. Rašytinį prašymą suteikti informaciją galima pateikti adresu Pailių g. 6B, Šiauliai, administratoriui UAB Valdsita“  arba faksu Nr. 8 41 520213, arba el.p. info@valdsita.lt.

4. Informacijos teikimo tvarka.

4.1. Administratorius privalo prašomą informaciją pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos prašyme nurodytu informacijos pateikimo būdu (paprastu, registruotu, elektroniniu paštu, faksu, įteikiant pasirašytinai, suteikiant galimybę susipažinti su informacija administratoriaus buveinėje ar kt.).

4.2. Jei prašomos informacijos pateikimas prašyme nurodytu būdu būtų susijęs su neproporcingai didelėmis administratoriaus darbo ir laiko sąnaudomis (dėl didelės dokumentų apimties ar kitų pagrįstų priežasčių), administratorius turi teisę pasirinkti kitą jam priimtiną informacijos pateikimo būdą.

5. Atsisakymo teikti informaciją tvarka

5.1. Administratorius turi teisę atsisakyti teikti informaciją asmeniui, jei jo prašymas neatitinka šios tvarkos nustatytų reikalavimų.

5.2. Apie atsisakymą pateikti informaciją prašymą pateikęs asmuo yra informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, nurodant atsisakymo teikti informaciją priežastis.

 

INFORMACIJOS, NESUSIJUSIOS SU BANKROTO BYLOS EIGĄ, TEIKIMO TVARKA

 1. Kiti dokumentai teikiami vadovaujantis  LR Įmonių bankroto įstatymo 21 str. 3 punkto nuostatomis, t.y.: Teismas, gavęs motyvuotą prašymą, gali leisti šio straipsnio 2 dalies 3 punkte* nurodytas teises siekiančiam įgyvendinti kreditoriui (kreditoriaus įgaliotam atstovui, turinčiam aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimą (teisės ar ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį) ar teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą),  arba grupės kreditorių įgaliotiems ne daugiau kaip dviem šioje dalyje nurodytą išsilavinimą turintiems atstovams, jeigu kreditoriaus ar grupės kreditorių reikalavimų suma vertine išraiška kartu sudaro ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos), (toliau šiame straipsnyje – kreditorius) savomis lėšomis atlikti įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą. Patikrinimas negali trukti ilgiau kaip 3 mėnesius nuo teismo nutartimi priimto sprendimo leisti atlikti patikrinimą dienos. Įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimas gali būti atliekamas tik su administratoriumi ir kreditorių susirinkimo pirmininku sudarius konfidencialumo sutartį, kurios formą tvirtina šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Sudarius konfidencialumo sutartį, administratorius turi leisti kreditoriui administratoriaus darbo valandomis patekti į patalpas, kur saugomi įmonės dokumentai ir kita su tikrinamais sandoriais susijusi informacija, sudaryti sąlygas susipažinti su įmonės dokumentais, reikalingais sandoriams patikrinti, atsakyti į kreditorių ar jų atstovų klausimus, susijusius su patikrintų įmonės dokumentų ar kitos informacijos patikslinimu, ir per įmanomai trumpiausią laiką pateikti jam žinomą papildomą informaciją ir (ar) prašomas dokumentų kopijas. Dokumentų kopijos išduodamos sudarius perduodamų dokumentų kopijų sąrašą, kurį pasirašo administratorius ir kreditorius. Už kreditorių patikrinimui skirtą darbo laiką ir dokumentų kopijų pateikimą administratorius gali pareikalauti iš patikrinimą atliekančių kreditorių pagrįsto dydžio atlyginimo. Perduotos dokumentų kopijos negali būti kopijuojamos ir perduodamos kitiems asmenims. Baigus patikrinimą, dokumentų, pagrindžiančių prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu ir (ar) susijusių su ginčijamais sandoriais, kopijos perduodamos teismui kartu su prašymu pripažinti bankrotą tyčiniu ar ginčijant sandorius. Jeigu patikrinimo metu tyčinio bankroto požymių nenustatoma, teismui ir kreditorių susirinkimui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo teismo sprendimo leisti atlikti patikrinimą dienos pateikiama ataskaita apie atliktą patikrinimą. Baigus patikrinimą, administratoriui pasirašytinai grąžinamos pagal sąrašą išduotų ir teismui neperduotų dokumentų kopijos.“

 

* Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę: ginčyti įmonės sudarytus sandorius (actio Pauliana), kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu ir kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų.

 

IŠRAŠAS

BANKRUTUOJANTI  UAB “FRESHTRAVEL”

KREDITORIŲ SUSIRINKIMO P R O T O K O L A S  Nr. 1

2016 m. balandžio 8 d.

Pailių 6b, Šiauliai

 

Susirinkimą pradėjusi bankrutuojančios UAB „Freshtravel“ administratoriaus UAB „Valdsita“ direktorė Irena Prunskutė susirinkimo dalyvius informavo apie kreditorių registracijos rezultatus:

Vilniaus apygardos teismo nutartimis patvirtinti bendrovės  kreditoriniai reikalavimai yra 1.484.485,46 Eur suma priklausanti 868 asmenims.

Susirinkime dalyvauja kreditoriai, kurių patvirtinti kreditoriniai reikalavimai sudaro 569.942,13 eur arba 38,38  proc., t.sk. 563.404,74 eur arba 37,94 proc. turintys kreditoriai balsavo raštu ir 6.537,39 eur arba 0,44 proc. turintys kreditoriai dalyvavo susirinkime.  Dalyvių sąrašas pridedamas.

Kvorumo nėra - susirinkimas vykti negali, per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas.

Pridedama:

 1. BUAB “Šilo statyba ” kreditorių susirinkimo, vykusio 2016-04-08, dalyvių sąrašas, 36 lapai;
 2. Balsavimo raštu biuleteniai su priedais, 57 egz.;

 

Administratoriaus UAB „Valdsita“ direktorė Irena Prunskutė /parašas/

 

 

 

 

    PRANEŠIMAS DĖL PAKARTOTINIO KREDITORIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

 

Vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo 22 str. 2 d. bei vykdydamas 2015-02-03 Vilniaus apygardos teismo nutartį administratorius 2016-04-08 sušaukė pirmąjį kreditorių susirinkimą, kuris neįvyko, kadangi nebuvo kvorumo.

           PRANEŠAME, kad  2016 m. balandžio 18 d. 13.00 val. adresu Pailių  g. 6b (pakeistas  pavadinimas iš Archtektų g. 1c), Šiauliai (administratoriaus UAB “Valdsita“ patalpose III a. salė) ŠAUKIAMAS  BUAB „FRESHTRAVEL“ PAKARTOTINIS KREDITORIŲ SUSIRINKIMAS.

Darbotvarkė:

 1. Kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimai ir įgaliojimų jam suteikimas;
 2. Dėl kreditorių komiteto;
 3. Dėl informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą pateikimo;
 4. Dėl kreditorių susirinkimų (komiteto posėdžių) šaukimo tvarkos nustatymo;
 5. Dėl administratoriaus ataskaitos Nr.1 tvirtinimo;
 6. Dėl taikos sutarties sudarymo;
 7. Dėl likvidavimo procedūros taikymo;
 8. Dėl bankroto administratoriaus atlyginimo nustatymo ir pavedimo sutarties su administratoriumi;
 9. Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos  nustatymo;

 

 

                  Visi dokumentai kreditoriams yra išsiųsti el.paštu. Jeigu nesate gavę, prašome informuoti el.p. info@valdsita.lt

Kreditorius turi teisę, bet ne pareigą dalyvauti bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkime.

Savo nuomonę ( už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo projekto Kreditorius turi teisę išreikšti užpildant balsavimo biuletenį.  Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus. Dėl šios priežasties, jeigu balsavote raštu ir Jūsų nuomonė nepasikeitė, balsuoti antrą kartą nereikia.

 

Kreditorinio reikalavimo tenkinimas nėra susijęs su dalyvavimu (nedalyvavimu) kreditorių susirinkime.

 

                  Primename, kad kreditorių susirinkimo dalyviai turi turėti su savimi asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir atstovaujamo kreditoriaus išduotą įgaliojimą.  Fizinio asmens išduotas įgaliojimas privalo būti patvirtintas notaro.

 

 

 

 

 

 

 PRANEŠIMAS DĖL KREDITORIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

          

           PRANEŠAME, kad  2016 m. balandžio 8 d. 13.00 val. adresu Pailių  g. 6b (pakeistas  pavadinimas iš Archtektų g. 1c), Šiauliai (administratoriaus UAB “Valdsita“ patalpose III a. salė) ŠAUKIAMAS  BUAB „FRESHTRAVEL“ KREDITORIŲ SUSIRINKIMAS.

Darbotvarkė:

 1. Kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimai ir įgaliojimų jam suteikimas;
 2. Dėl kreditorių komiteto;
 3. Dėl informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą pateikimo;
 4. Dėl kreditorių susirinkimų (komiteto posėdžių) šaukimo tvarkos nustatymo;
 5. Dėl administratoriaus ataskaitos Nr.1 tvirtinimo;
 6. Dėl taikos sutarties sudarymo;
 7. Dėl likvidavimo procedūros taikymo;
 8. Dėl bankroto administratoriaus atlyginimo nustatymo ir pavedimo sutarties su administratoriumi;
 9. Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos  nustatymo;

 

Pridedama:

1.      Balsavimo raštu biuletenis, 2 lapai;

2.      Administratoriaus informacinis pranešimas Nr.1, 4 lapai;

3.      Informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimo tvarkos projektas, 2 lapai;

4.      BUAB „Freshtravel“ kreditorių susirinkimų (komiteto posėdžių) šaukimo tvarkos projektas, 2 lapai;

5.      Pavedimo sutarties su UAB „Valdsita“ projektas, 2 lapai;

6.      Administratoriaus ataskaita Nr.1, 19 lapų su priedu:

6.1.Kreditorių sąrašas 2016-03-20, priedas 1, 27 lapai;

 

                  Visi dokumentai kreditoriams yra išsiųsti el.paštu. Jeigu nesate gavę, prašome informuoti el.p. info@valdsita.lt

Kreditorius turi teisę, bet ne pareigą dalyvauti bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkime.

Savo nuomonę ( už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo projekto Kreditorius turi teisę išreikšti užpildant balsavimo biuletenį.

Kreditorinio reikalavimo tenkinimas nėra susijęs su dalyvavimu (nedalyvavimu) kreditorių susirinkime.

 

                  Primename, kad kreditorių susirinkimo dalyviai turi turėti su savimi asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir atstovaujamo kreditoriaus išduotą įgaliojimą.  Fizinio asmens išduotas įgaliojimas privalo būti patvirtintas notaro.

 

 

 

 

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS UAB „FRESHTRAVEL“ KREDITORIAMS

 

2015-02-03 Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Freshtravel“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „VALDSITA“, įgaliotu asmeniu – direktorė Irena Prunskutė.

2015-05-07, 2015-10-26 ir 2016-02-05 Vilniaus apygardos teismo nutartimis patvirtinti kreditoriniai reikalavimai 856 kreditorių 1.451.622,82 eur sumai.

Valstybinio turizmo departamentas perdavė administratoriui nukentėjusių turistų sąrašą ir pretenzijas bei pranešė, kad vadovaujantis LR Vyriausybės 2011-12-07 nutarimu Nr.1421 „Dėl laidavimo draudimo dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 42.1 punktu draudimo bendrovė laidavimo draudimo išmokas perves turistams į jų pretenzijose nurodytas banko sąskaitas ir atlikus mokėjimus pateiks raštu Departamentui ir bankroto administratoriui UAB „Valdsita“ detalią ataskaitą apie atliktus mokėjimus. Iki šiol administratorius nėra gavęs nei iš Valstybinio turizmo departamento, nei iš draudimo bendrovės ERGO jokių dokumentų apie draudiminių išmokų išmokėjimą nukentėjusiems turistams. Dėl šios priežasties administratorius pateikė teismui tvirtinti 812 turistų reikalavimus 705.615,27 eur sumai, t.y. nesumažinus reikalavimų draudimo išmokomis. Ergo Insurance SE filialui Lietuvoje išmokėjus draudimines išmokas visiems nukentėjusiems turistams, kreditoriniai reikalavimai bus tikslinami, t.y. sumažinti gauta draudiminės išmokos suma.

Dalis pretenzijų pateikta asmenų, kurie turėjo vykti į kelionę, tačiau už ją sumokėjo visą sumą ar dalį sumos kiti asmenys.  Administratorius į kreditorių sąrašą įtraukė ir Vilniaus apygardos teismas patvirtino tuos kreditorius, kurie patyrė materialinę žalą, t.y sumokėjo už turistines paslaugas pagal pateiktus mokėjimo dokumentus, bet jie patys arba asmenys, už kurių kelionę jie apmokėjo, paslaugos negavo.

LR Generalinėje prokuratūroje 2014-11-19 yra pradėtas ir dar nebaigtas ikiteisminis tyrimas Nr.01-2-00078-14 dėl UAB „Freshtravel“ veiklos pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 183 str. 2 d. (turto pasisavinimas), 184 str. 2 d. (turto iššvaistymas) ir 300 str. 3 d. (dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu ), 2014-11-26 ikiteisminis tyrimas šioje byloje pradėtas ir pagal LR BK 209 str. (nusikalstamas bankrotas), 222 str. 1 d. (apgaulingas apskaitos tvarkymas). 2015-11-16 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi pratęstas nuosavybės teisės apribojimas dar 3 mėn. į BUAB „Freshtravel“ lėšas, esančias pas UAB Cherry Media LT“ – 167.328,60 eur (577.752,18 Lt) ir SIA „Cherry Media“ – 4975,95 eur (17.180,97 Lt).

Taip pat informuojame, kad pagal 2016-02-14 UAB „Freshtravel“ pateiktą administratoriui balansą matyti, kad bendrovė turi turto 255.953 eur sumai, tame skaičiuje materialus turtas – 590 eur likutine verte (orgtechnika) ir gautinos sumos iš bendrovės skolininkų – 255.363 eur.

  Šis pranešimas ir 2016-02-05 Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo išsiųsti visiems kreditoriams jų nurodytais el.pašto adresais, tačiau dalis laiškų yra grįžę neįteikti. Jeigu nesate gavę teismo nutarties el.paštu, prašome informuoti administratorių el.p. milda@valdsita.lt ir Jums bus išsiųsta minėta nutartis.

 

 

 Išsamesnė informacija telefonu: tel. nr.: ( 8 ~ 41 ) 50 09 00
El.paštas: info@valdsita.lt

Architektų g. 1C, Šiauliai
Kaip mus rasti? Žemėlapis